دریافت اطلاعات
در این سامانه اطلاعات شخصی افراد نگهداری نمیشود . شماره تلفن ها ثبت شده فقط برای اطلاع رسانی شرایط خواص مانند لغو و یا تغییر ساعت برنامه استفاده میشود و بعد از پایان هر برنامه مطابق قوانین سازمان مقررات و ارتباطات برای انها پیامک های تبلیغاتی فقط با عنوان اطلاع رسانی برنامه های فرهنگی و هنری از سمت سامانه گلشن آنلاین ارسال خواهد شد . کد ملی افراد به صورت یک الگوریتم غیر بازیابی فقط جهت تشخیص ربات از انسان دریافت میشود و در این سامانه ذخیره نمیشود .
حفظ اطلاعات
گلشن آنلاین خود را متعهد می‌داند از اطلاعات شخصی و خریدهای شما به‌عنوان خریدار محافظت کند و این اطلاعات را جز با مجوز مقامات قضایی در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی قرار ندهد.